Privacybeleid Stichting Indo Business Club

Dit is het Privacy Beleid van de Stichting Indo Business Club. Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsverwerking (AVG) dat 25 mei 2018 in werking treedt.

De Indo Business Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens als Premium Lid van de Indo Business Club. In dit Privacy Beleid kunt u lezen hoe wij omgaan met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Dit houdt onder meer in dat:

 • uw verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • wij u om nadrukkelijk toestemming vragen voor het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan andere partijen;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Indo Business Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

De Indo Business Club slaat gegevens van haar Premiumleden op. Welke gegevens en met welke doeleinden?

IBC slaat uw persoonsgegevens op als u zich aanmeld als Premium Lid van de club. Onder uw lidmaatschap worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Lidmaatschap nummer,
 • Datum aanmelding,
 • Aanhef,
 • Voornaam,
 • Achternaam,
 • Bedrijfsnaam,
 • Adres en huisnummer,
 • Postcode en woonplaats,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Branch/sector.

IBC slaat strikt alleen die gegevens op die noodzakelijk zijn voor uw lidmaatschap met als doel:

 • het maken en versturen van een factuur inzake uw lidmaatschap
 • versturen van persoonlijke uitnodigingen van business evenementen per e-mail.

Bewaartermijnen

IBC hanteert de wettelijke bewaartermijnen bepaald door de overheid.

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens bewaard. Indien u geen lid meer wenst te zijn dan zullen uw gegevens uit onze database verwijderen.
 • De factuurgegevens vanuit fiscaal belang maximaal 7 jaar.

Beginselen noodzakelijke gegevensverwerking

De Indo Business Club slaat niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk. De gegevens zijn nodig om u op de hoogte te houden van onze business evenementen en activiteiten via persoonlijke e-mails.

Rechten omtrent uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage krijgen in uw opgeslagen persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U heeft het recht om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen en om uw toestemming in te trekken.

Website

De website valt onder Nederlands recht en wordt gehost vanuit Nederland. De website is eigendom van en wordt onderhouden door de Stichting Indo Business Club.

De website is voorzien van een SSL-certificaat. Hiermee kunnen bezoekers onze website via een beveiligde verbinding (HTTPS) bereiken.

Informatie derden

De Indo Business Club verkoopt nooit gegevens en informatie aan derden. De Indo Business Club geeft wel gegevens door aan business partners die IBC ondersteunen in het versturen van gerichte mailings, uitnodigingen voor business evenementen en activiteiten. De Indo Business Club heeft de business partner een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Melding datalekken

Indien een datalek wordt geconstateerd dan zal de Indo Business Club die zo snel mogelijk worden melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacy Beleid, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. U kunt ons een e-mail sturen naar info@indobusinessclub.nl. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

(c) 2022 Indo Business Club

Indo Business Club
KvK: 65658930
Privacyverklaring